Práva pěstounů

Hlavní stránka Náhradní rodinná péče Pěstouni Práva pěstounů

Pěstoun má právo (oprávnění) pečovat o svěřené dítě a rozhodovat o něm v běžných záležitostech. Rozsah práv a povinností pěstouna ve vztahu k dítěti upravuje Občanský zákoník § 966 odst. 2, který stanoví, že pěstoun při péči o osobu dítěte vykonává přiměřeně práva a povinnosti rodičů. Právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti však pěstounovi přísluší jen v běžných věcech. Pokud jde o mimořádné či závažné rozhodnutí (například volba školy, vystavení cestovního dokladu či plánovaná operace), je třeba rozhodnutí/souhlasu zákonného zástupce, tedy biologického rodiče dítěte. Je-li získání takového souhlasu spojeno s těžko překonatelnou překážkou (například je rodič neznámého pobytu) anebo domnívá-li se pěstoun, že rozhodnutí rodiče není v zájmu dítěte, případně rodič souhlas dát odmítá, ačkoli je to v zájmu dítěte, pěstoun se může domáhat rozhodnutí soudu. Pěstoun nemá vyživovací povinnost k dítěti.

Právo na služby

Pěstoun má právo na podpůrné služby, hrazené ze státního příspěvku. Tyto služby čerpá pěstoun na základě Dohody o výkonu pěstounské péče, kterou uzavírá s obecním úřadem pověřené obce (OSPOD) nebo s jinou právnickou či fyzickou osobou, která je k tomuto úkonu pověřena (tzv. doprovázející organizace). Je žádoucí, aby byla v dohodě o výkonu pěstounské péče nebo ve správním rozhodnutí individuálně specifikována práva a povinnosti osoby pečující a osoby v evidenci při výkonu pěstounské péče, nepostačuje obecná zákonná úprava práv a povinností pěstouna.

Pěstoun má právo na poskytnutí trvalé nebo dočasné pomoci při zajištění osobní péče o svěřené dítě (účelové odlehčovací / respitní péče). Tato pomoc spočívá zejména v zajištění péče po dobu, kdy je pěstoun uznán dočasně práce neschopným (pokud tato neschopnost znemožňuje péči o dítě), při ošetřování osoby blízké, při narození dítěte, při vyřizování nezbytných osobních záležitostí nebo při úmrtí osoby blízké.

Dále má nárok na poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené dítě nebo děti v rozsahu alespoň 14 kalendářních dnů v kalendářním roce, jestliže svěřené dítě dosáhlo alespoň věku 2 let. Toto ustanovení především dává možnost pěstounům „odpočinout“ si od celodenní náročné a vyčerpávající péče o děti, které mají často velmi komplexní specifické potřeby. Slouží tedy především k psychohygieně pěstounů a předchází jejich psychickému a citovému vyhoření. Tento typ pomoci však nesmí být v rozporu s potřebami a zájmy svěřených dětí (například u dětí malých a v adaptační době krátce po příchodu do rodiny je třeba tuto podporu poskytovat tak, aby nedošlo k další traumatizaci dětí).

Pěstoun má právo na poradenství poskytované osobě pečující nebo osobě v evidenci. Subjekt, který uzavřel s pěstounem dohodu o výkonu pěstounské péče, mu také poskytuje poradenství. Požádá-li pěstoun o poskytnutí poradenství, je pověřená osoba povinna poradenství poskytnout. Poradenství může být poskytováno v rámci pravidelného doprovázení, v případě potřeby i nad jeho rámec. Jeho smyslem je zejména pomoci pěstounům posilovat jejich kompetence a zvládat složité či specifické situace při péči o svěřené děti, např. zvládání následků deprivace, traumatu, poruch attachmentu, při uplatňování nároků a pohledávek či při využívání sociálních služeb pro pěstouna či dítě, při komunikaci s rodiči dítěte. Pěstouni se mohou se žádostí o poskytnutí poradenství obrátit také na orgán sociálně-právní ochrany dětí dítěte nebo krajský úřad nebo jinou pověřenou osobu.

Pěstounství je psychicky značně vyčerpávající nejen pro pěstouny samotné, ale klade zvýšenou zátěž i na ostatní členy rodiny. Pěstoun proto má také právo na zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci alespoň jednou za 6 měsíců. Může jít o terapii individuální pro pěstouna či pro dítě, o párovou terapii pěstounů nebo o terapii pro rodinu jako celek. Také mohou být čerpány další služby jako psychologická diagnostika, psychologické či právní poradenství, supervize a podobně. Jedná se o pomoc nad rámec poradenství, které je pěstounům poskytováno obecním nebo krajským úřadem nebo pověřenou osobou (doprovázející organizací).

Pěstoun má právo na pomoc při udržování, rozvíjení a prohlubování sounáležitost dítěte s osobami dítěti blízkými, zejména s rodiči a při realizaci styku rodičů s dítětem v pěstounské péči, včetně pomoci při zajištění místa pro uskutečňování styku oprávněných osob s dítětem a při zajištění asistence při tomto styku. Režim kontaktu dítěte s oprávněnými osobami je řešen buď rozhodnutím soudu, nebo na základě Individuálního plánu ochrany dítěte. Pomoc spočívá zejména v přípravě dítěte, pěstouna, osoby, s níž má dítě udržovat kontakt, v zajištění předběžného kontaktu pěstouna s oprávněnou osobou, zajištění vhodného místa pro kontakt, vyhodnocení, zda kontakt probíhá v zájmu dítěte, doprovázení dítěte v průběhu kontaktu a sledování průběhu kontaktu. Podpora a pomoc je poskytována i při realizaci jiných forem kontaktu, než je osobní setkání. I v případě, že dítě není v kontaktu s rodiči ani jinými osobami blízkými, je třeba podporovat rozvoj jeho identity ve vztahu k jeho původu, např. formou zpracování knihy života dítěte. I v souvislosti s touto formou udržování sounáležitosti dítěte s jeho biologickou rodinou, původem a osobami blízkými pěstoun může žádat o pomoc odborného pracovníka.

Pěstoun má dále právo na zprostředkování nebo zajištění bezplatné možnosti zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě. Zvyšování znalostí a dovedností osoby pečující a osoby v evidenci má být podle § 5 vyhlášky č.473/2012 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí zaměřeno zejména na získávání nových informací a dovedností v oblasti péče o dítě obecně a při péči o specifické skupiny dětí, zejména dětí jiného etnika, dětí se zdravotním postižením, sourozeneckých skupin, dětí, které zažily týrání, zneužívání či zanedbávání, poskytování péče při změnách spojených se vzděláváním nebo vývojovými fázemi dítěte, zvládání krizových situací, návrat dítěte do původní rodiny a přechod do náhradní rodiny, přípravu dítěte na osamostatňování se související se zletilostí a odchodem z náhradní péče, s ohledem na věk dítěte a jeho vývojové a sociální potřeby. Vzdělávání pěstounů zajišťuje, zprostředkovává nebo po dohodě hradí jinému subjektu příslušná doprovázející organizace. Doprovázející organizace je zodpovědná za to, aby vzdělávání bylo realizováno u odborně způsobilých osob, případně u subjektů poskytujících akreditované kurzy v souvisejících oblastech.

Příklady dalších služeb, které mohou být zakotveny v dohodě, ale nevzniká na ně automatický nárok (zdroj MPSV):

Finanční podpora

Pěstouni a osobně pečující poručníci mají nárok na finanční podporu ze strany státu.

Pěstoun má za svou práci právo na odměnu pěstouna. Její výše se řídí platnými předpisy a je závislá na počtu dětí v péči, a zda jde o osobu pečující (dlouhodobý pěstoun) či o osobu v evidenci (pěstoun na přechodnou dobu). Pokud je osoba pečující nebo osoba v evidenci rodičem nebo prarodičem otce nebo matky svěřeného dítěte, náleží jí odměna pěstouna vždy, pokud pečuje alespoň o 3 děti nebo o alespoň 1 dítě ve II., III. nebo IV. stupni závislosti. V ostatních případech (pečuje-li o 1 nebo 2 zdravé děti či děti v I. stupni závislosti), jí náleží odměna pěstouna pouze v případech hodných zvláštního zřetele, zejména s ohledem na její sociální a majetkové poměry a s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu dítěte. Pokud jsou pěstouny oba manželé, náleží odměna pěstouna pouze jednomu z nich.

Pěstouni ani poručníci nemají vůči svěřenému dítěti vyživovací povinnost, proto mají právo spravovat příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči (do zletilosti). Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má nezletilé nezaopatřené dítě svěřené do pěstounské péče. Nárok je zachován i po dosažení zletilosti dítěte, nejdéle však do dvacátého šestého roku jeho věku, jde-li o nezaopatřené dítě podle zákona upravujícího státní sociální podporu, které trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby s osobou, která byla do dosažení jeho zletilosti osobou pečující. Výše příspěvku na úhradu potřeb závisí na jeho věku a zdravotním stavu.

Pěstoun, který převzal dítě do pěstounské péče, má nárok na příspěvek při převzetí dítěte. Jeho výše závisí na věku dítěte v době přijetí do péče.

Pěstoun, který má v pěstounské péči nejméně 3 děti nebo má nárok na odměnu pěstouna z důvodu péče o 3 děti, včetně zletilých nezaopatřených dětí, jež zakládají osobě pečující nárok na odměnu pěstouna, má nárok na příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla. Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí 70 % pořizovací ceny motorového vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však 100 000 Kč.
Podmínkou dále je, že osoba pečující nesmí motorové vozidlo používat k výdělečné činnosti.

Pěstoun má právo na využití dalších sociálních dávek se systému státní sociální podpory či dávek pomoci v hmotné nouzi při splnění obecně platných podmínek.

Osobně pečující poručník

Osobně pečující poručník má obdobná práva jako pěstoun. Kromě toho je navíc zákonným zástupcem svěřeného dítěte, má proto širší práva vůči tomuto dítěti.

Zpracovala: Martina Vančáková