Slovníček pojmů

OSPOD

Sociálka nebo také OSPOD, orgán sociálně právní ochrany dětí, by měl být (a ve většině případů také je) pomocníkem a ochráncem dítěte, které je nějakým způsobem ohrožené. Náplní jeho práce je dítě, jeho práva a jeho nejlepší zájem.

Orgány sociálně právní ochrany dětí najdeme na všech úrovních působnosti. SPOD ze zákony vykonávají:

Více podrobných informací najdete např. na https://www.sancedetem.cz/co-se-skryva-pod-organem-socialne-pravni-ochrany-deti

Rodičovská zodpovědnost

Rodičovskou zodpovědností rozumíme souhrn práv a povinností rodičů při péči o nezletilé děti. Tato zodpovědnost vzniká narozením dítěte a trvá do nabytí jeho zletilosti.

Rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma rodičům. Má ji každý rodič, pokud jí nebyl soudním rozhodnutím zbaven. Pro rozhodnutí soudu, které se týká rozsahu rodičovské odpovědnosti nebo způsobu či rozsahu, v jakém ji rodiče mají vykonávat, jsou určující zájmy dítěte.

Rodičovské zodpovědnosti se nelze vzdát bez soudního rozhodnutí, k jejímu zániku za života rodičů může dojít pouze na základě rozhodnutí soudu. Pokud bylo dítě svěřeno do péče jednoho z rodičů, jsou práva a povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti i nadále stejná. Zákon počítá s tím, že každý rodič vykonává tzv. běžná práva a povinnosti samostatně, zatímco o podstatných záležitostech jsou povinni se dohodnout. Nejčastěji se jedná o rozhodnutí v oblasti vzdělání, náboženství, zdravotní péče, správy majetku, změny jména apod. Případné neshody pak řeší soud.

Soud zbaví rodičovské zodpovědnosti toho, kdo svoji rodičovskou zodpovědnost zneužívá nebo její výkon závažným způsobem zanedbává. Pokud se rodič dopustí úmyslného trestného činu proti svému dítěti nebo své dítě, mladší patnácti let, ke spáchání trestného činu použil, popřípadě se účastnil trestného činu svého dítěte jako spolupachatel, návodce či pomocník, soud posuzuje, zda existují důvody pro zahájení řízení o zbavení rodičovské zodpovědnosti.

Zbavení rodičovské zodpovědnosti znamená, že rodič nemůže svoji rodičovskou zodpovědnost vykonávat vůbec. Jde o nejzávažnější zásah do rodičovských práv. Předpokladem pro zbavení této zodpovědnosti je, že ze strany rodiče dochází k hrubému porušování nebo zneužívání práv a povinností, tvořících obsah rodičovské zodpovědnosti. Takovým zneužíváním se zpravidla rozumí ohrožování tělesného a duševního vývoje dítěte, vybízení k trestné činnosti a nemorálnímu způsobu života, ubližování na zdraví, týrání nebo pohlavní zneužívání dítěte apod. Dále k závažným zanedbáním rodičovské zodpovědnosti patří např. trvalé zanechání dítěte ve výchovném zařízení a zároveň projevený nezájem o toto dítě, soustavné neplnění zákonné vyživovací povinnosti, nemorální způsob života rodiče apod. Podmínkou pro zbavení rodičovské zodpovědnosti je, že dotyčný neplní své povinnosti, i když by je plnit mohl, proto nedostatky v péči o dítě je nutné hodnotit vždy se zřetelem ke konkrétní situaci.

Neexistují-li důvody pro úplné zbavení rodičovské zodpovědnosti, může být tato soudem pouze omezena a to např. v situaci, kdy rodič neplní svoji povinnost pouze v určité oblasti. Potom musí být v rozhodnutí soudu přesně specifikováno, v které oblasti dochází k omezení rodičovské zodpovědnosti. V praxi se nejčastěji setkáváme s omezením při správě majetku nezletilého dítěte.

Individuální plán ochrany dítěte

Individuální plán ochrany dětí (IPOD) je komplexní plán ochrany konkrétního dítěte, který vytváří OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí) ve spolupráci s rodiči, pěstouny i s dítětem (pokud je to možné vzhledem k jeho věku), případně s dalšími aktéry, kteří se podílejí na péči o dítě (prarodiče, škola atd.). Měl by obsahovat konkrétní cíle a konkrétní termíny jejich uskutečnění.

IPOD vychází z vyhodnocení situace dítěte, které slouží:

Hlavním účelem individuálního plánu ochrany dítěte pak je:

OSPOD je povinen pravidelně vyhodnocovat situaci dítěte a jeho rodiny za účelem posouzení, zda lze považovat dítě za ohrožené, resp. zda se jedná o dítě, na které se SPO zaměřuje dle ustanovení § 6 zákona o SPOD. Opakované vyhodnocování situace dítěte je nezbytné provádět průběžně minimálně ve lhůtě minimálně 1× za 6 měsíců.

Podrobné informace např. na http://www.pravonadetstvi.cz/odbornici/metody-a-nastroje/.