Děti starší 3 let v ústavní péči

Tato zařízení organizačně spadají pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Mezi uvedená zařízení patří: dětské domovy (DD), dětské domovy se školou (DDŠ), výchovné ústavy (VÚ) a diagnostické ústavy (DgnÚ).
Zřizovatelem může být MŠMT (2336), obec (0), kraj (4081), církev (24) či privátní sektor (108).
Na základě soudního rozhodnutí s nařízením náhradní výchovy bylo umístěno 5391 dětí, z toho s výchovou ústavní 5275 dětí, s výchovou ochrannou 116 dětí. 49 dětí bylo umístěno na žádost rodičů, 525 dětí bylo do náhradní výchovy umístěno na základě předběžného opatření a 569 nezaopatřených dětí pobývalo v ústavech na základě dobrovolně prodlouženého pobytu.
Nově přijatých dětí bylo ve školním roce 2013/2014 celkem 839 (398 dívek). Propuštěných bylo 1010 dětí, z nichž do pěstounské péče bylo svěřeno 109 dětí a 4 děti byly osvojeny.

Věkové rozložení dětí bylo následující:

Jako handicapované bylo klasifikováno 3128 dětí. 1232 dětí bylo mentálně postižených, 140 dětí mělo smyslový handicap, 191 závažnou vadu řeči, 18 dětí bylo tělesně postižených a 212 dětí trpělo kombinovanými vadami. 503 dětí mělo vývojové poruchy a 35 dětem byl diagnostikován autismus. 707 dětí mělo závažné poruchy chování a 90 extrémní poruchy chování.

[zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání]
Zpracovala: Martina Vančáková