Aktuální statistiky

Počet dětí žijících mimo svou biologickou rodinu

Počet dětí žijících v ústavních zařízeních sice klesá, ale stále velmi pomalu.   * Do ústavních zařízení pro děti se řadí: dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy, diagnostické ústavy, dětské domovy pro děti do tří let, kojenecké ústavy,…

Porovnání pěstounské péče a ústavní péče z hlediska nákladů

Náhradní péče o děti, které nemohou vyrůstat ve svých rodinách, je z větší části financována z veřejných rozpočtů (zejména státního rozpočtu). Náklady na jednotlivé typy péče se však významně liší. V České republice vyrůstá v různých typech náhradní péče více než 21 000 dětí. V posledních letech dochází…

Děti starší 3 let v ústavní péči

Tato zařízení organizačně spadají pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Mezi uvedená zařízení patří: dětské domovy (DD), dětské domovy se školou (DDŠ), výchovné ústavy (VÚ) a diagnostické ústavy (DgnÚ). Zřizovatelem může být MŠMT (2336), obec (0), kraj (4081), církev…

Děti od 0 do 3 let v ústavní péči

K 31. prosinci 2012 bylo v dětských domovech pro děti do tří let umístěno 1 397 dětí, tedy o 31 dětí méně než v předešlém roce. Důvody pobytu těchto dětí jsou nejčastěji zdravotní (44,3 % dětí) a sociální (36,4 % dětí). Z důvodů zdravotně sociálních, kdy děti kvůli svému postižení nevyrůstají v rodině,…

Náklady veřejných rozpočtů na financování péče o ohrožené děti 2018

Systém péče o ohrožené dítě v České republice je stále rezortně roztříštěn do gesce MPSV, Ministerstva zdravotnictví a MŠMT a dále jsou do systému zainteresovány i orgány z justiční oblasti. V současné době proto stále neexistují souhrnné ekonomické i výkonové statistiky umožňující sledovat…

Průzkum: Kolik dětí žije v dětských domovech pro děti do 3 let

Mezinárodní organizace Lumos, která se zaměřuje mj. na prevenci přijímání nových dětí do institucionální péče, vydala v dubnu 2018 zprávu ohledně svého výzkumu zaměřeného na Počty dětí, nákladnost péče a doporučení dalšího postupu v Dětských domovech pro děti do 3 let věku.…